Panevėžio mechatronikos centras

Moksliniai tyrimai – inžineriniai sprendimai - mokymai


Informatika, mechatronika

Šiuolaikiniai gamybiniai įrenginiai pasižymi didelių sudėtingumu ir aukštu gamybiniu našumu, kuris yra pasiekiamas technologine integracija.

Technologijų integracija – šiuolaikinių techninių sistemų ir įrenginių bruožas. Modernias technines sistemas projektuojantys ar aptarnaujantys specialistai turi išmanyti konkrečias gamybos technologijas, sugebėti parinkti optimalią atitinkamų procesų valdymo strategiją ir ją realizuoti pasitelkus geriausiai tam tikslui tinkančias energetines ir informacines valdymo priemones. Kai kalbama apiemechanizmų ir mechaninių sistemų valdymą, neišvengiamai susiduriama su vis labiau plintančiomis mechatronikos ar mechatroninių sistemų sąvokomis, atspindinčiomis tai, jog tokiose sistemose pageidaujama mechanizmų valdymo kokybė ir efektyvumas pasiekiami lygiavertės ir sinerginės mechaninių, elektrinių/elektroninių ir informacinių technologijų sąveikos dėka.

Plačiausiai paplitę dvi mechatroninių sistemų interpretacijos. Viena iš jų mechatroniką apibūdina, kaip mechaninių procesų valdymo  pasitelkus elektronines energijos keitimo ir informacines duomenų apdorojimo technologijas  visuma;.čia technologijas integruojančiąja funkcija  yra pati proceso valdymo ideologija. Antroji – mechatroniką apibūdina kaip minėtų technologijų integraciją konkrečiame įtaise ar įrenginyje, kur šios technologijos persipina  tarpusavyje tiek energijos generavimo ir keitimo, tiek jos valdymo lygmenyje; čia integruojančiąja funkcija tampa įtaiso mechaninė platforma, sąlygojanti jo funkciškumą, gabaritus ir kitas vartotojiškąsias savybes.

Tokių įrenginių kūrimui, priežiūrai ir aptarnavimui reikalingi plataus profilio, aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys aukštą kompetenciją tiek įvairiose technikos srityse, tiek pramonės šakose. Jų išsilavinimo lygis turi atitikit ir jų atliekamas funkcijas. Žemiau pateiktoje diagramoje matyti kaip susiejama kompetencijos lygis ir jį nusakančios žinios technikos srityse pagal ūkio šakas.

 

Dėl to Panevėžio mechatronikos centras yra ta vieta, kur  galima tobulintis ne studijuojant atskiras mechatronikos esmę apibūdinančias technologijas mechaniką, elektrotechniką, elektroniką ar kompiuterius, bet šių technologijų taikymą bendriems    mechanizmų ir mechaninių sistemų valdymo uždaviniams spręsti. Suprantama, kad centras negali aprėpti visų mechanikos,elektrotechnikos, elektronikos ar kompiuterikos studijų aspektų, tačiau sudaro galimybę detaliai susipažinti su pagrindiniais mechatroninių sistemų elektriniais,  elektroniniais, informaciniais elementais, jų charakteristikomis ir vieta mechatroninių sistemų struktūroje.

Svarbiausia  mechatronikos centro veiklos kryptis yra orientuota į mechanizmų valdymo sistemas. Centre galima gilinti žinias, reikalingas aptarnaujant, diegiant, derinant, kuriant ir tobulinant  gamybinių įrenginių valdymo sistemas, kurios yra universalios ir  naudojamas tiek mažose tiek stambiose įvairaus profilio įmonėse. Daugeliu atvejų šį tikslą pasiekti galima turint atitinkamą įrangą ir metodinę medžiagą, orientuotą į automatinį mechanizmų jėgos, greičio ir padėties  valdymą. Komponuojant tokias sistemas galima kurti įvairius gamybinius modulius ir sistemas, Tai turi būti demonstruojama tam skirtuose stenduose.

Šiuo metu Panevėžio mechatronikos centre teikiamos laboratorinės paslaugos Panevėžio regiono  mokymo ir studijų institucijoms bei kvalifikacijos kėlimui.

Šiuo metu mechatronikos centro apkrovimas siekia 1900val/metams. Pagrindinis mechatronikos centro vartotojas KTU Panevėžio institutas (66%), toliau seka Panevėžio profesinio rengimo centras ir Panevėžio kolegija. Pastoviai kas metai susipažinti su mechatronikos centru ir atlikti praktinius darbus atvyksta moksleivių grupės iš Turkijos pagal Leonardo da Vinči programą.

Mechatronikos centre sudaryta galimybė studentams ateiti ir dirbti savarankiškai. Tai ypač svarbu studentams rengiant baigiamuosius darbus.

 

 

 

 

Kiekvienais metais pravedami kvalifikacijos kėlimo kursai pramonės įmonių ir verslo organizacijų

 

Galimi tokie kvalifikacijos kėlimo kursai:

 • Įvadas į mechatroniką
 • Pneumatikos elementai ir sistemos.
 • Omron programuojamieji loginiai valdikliai. Bazinis lygis.
 • Omron programuojamieji loginiai valdikliai. Pažengusiųjų lygis.
 • Manipuliatorių valdymas Omron programuojamais loginiais valdikliais.
 • Nuoseklaus ryšio ir pramoninių magistralių panaudojimas su Omron valdikliais.
 • Loginiai valdikliai automatikos sistemose.
 • Jutikliai automatikos sistemose.
 • Kompiuterinės braižybos AutoCad 2000 terpėje pradmenys.
 • Automatizuoto projektavimo AutoCad 2000 terpėje pradmenys.
 • Dažninės elektros pavaros

 

Kvalifikacijos kėlimo kursus veda aukštos kvalifikacijos dėstytojai iš KTU Panevėžio instituto ir Panevėžio kolegijos.