MST aplinka

Projektas Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas (MST aplinka) VP2-1.4-ŪM-03-K-01-023.

 

ES ir kita parama – Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

 

Projekto tikslas – Gerinti mikrosistemų technikos technologijų žinių sklaidos terpę ir didinti šių technologijų žinomumą ir prieinamumą Lietuvos visuomenėje ir skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mikrosistemų technikos technologijų srityje.

 

Projekto partneriai – Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Kauno technologijos universitetas.

 

Projekto trukmė – Projekto VP2-1.4-ŪM-03-K-01-023 veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2009-08-20 iki 2013-11-29.

 

Projekto esmė –  Projekte numatoma gerinti mikro-nano technologijų įmonių verslo aplinką, sukuriant inovacijų paramos paslaugų paketą. Projekte siekiama papildyti PMC Technologijų demonstravimo centro technologines įrangos nuomos paslaugas su inovacijų paramos paslaugomis ir mokslininkų grupėms padėti kurti ir komercializuoti aukštų technologijų produktus. Tikslinės grupės gaus konsultacijas rinkų tyrimų, techniniais – technologiniais klausimais, verslo vystymo bei tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. Tai apims tokias aukštųjų technologijų kryptis: ultragarso prietaisai, mikroelektromechaninės sistemos (MEMS), organinės puslaidininkinės medžiagos ir prietaisai, bioenergetinės sistemos ir elektronikos gaminių sertifikavimas pagal ES direktyvas. Bus siekiama suteikti tarptautinio lygio konsultacijas inovatyvių produktų sukūrimo ir pateikimo rinkai klausimais. Sukurti internetiniai portalai užtikrins projekto tęstinumą ir konsultacijų bei paramos prieinamumą plačiam suinteresuotų grupių ratui. 2006-2008 metais Panevėžio mechatronikos centras įvykdė 4,8 mln. Lt investicinį projektą „Panevėžio mechatronikos centro technologijų demonstravimo centro vystymas“. Tai – pirmas Lietuvoje viešo naudojimo mikro ir nano technologijų bei medžiagotyros laboratorijų kompleksas. Joje atliekamas paviršių mikro ir nanostruktūrinimas plonų sluoksnių technologijomis, optine ir elektronine litografija, teikiamos elektroninės mikroskopijos, skenuojančiojo zondo mikroskopijos bei medžiagų sudėties mikroanalizės paslaugos, gaminami fotošablonai kontaktinei optinei litografijai. Taip pat veikia medžiagų analizės bei spektrometrijos laboratorijos; atominės absorbcijos bei UV/vis spektroskopais atliekama medžiagų sudėties analizė, matuojamos magnetinės bei mechaninės savybės. Lietuvos įmonėms neretai trūksta kompetencijos, būtinos pasinaudoti laboratorijų komplekso teikiamomis galimybėmis bei platesnio orientavimosi inovacijose, kai tai galėtų būti potencialios nišos naujiems produktams.